Dėl priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779 įsakymas

2014-09-02-V-779.doc

2014-09-02-V-779(1).doc

2014-09-02-V-779(2).doc

 

Dėl valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Seimas 2013-12-23 Nr. XII-745

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

 

 Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-03-Vpriemonės "Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo" pakeitimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-12-05  įsakymas Nr. V-1200

2013-12-09-V-1200(1).doc

 

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-11-21 įsakymasNr. V-1106

2013-11-28-V-1106(1).doc

2013-11-28-V-1106(2).doc

 

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. Liepos 29 d. įsakymo Nr. V-1485 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 506 "Dėl kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-07-03 įsakymas Nr. V-619

2013-07-04-V-619(1).doc

 

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=211767

(numatyti pagrindiniai vaiko geros politikos siekiai vaiko aprūpinimo, vaiko dalyvavimo ir vaiko apsaugos srityse, nurodytos vaiko gerovės įgyvendinimo strateginės gairės)

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

 2011 m. kovo17 d. Nr. XI-1281

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_p?p_id=395105

(ikimokyklinis ugdymas įteisintas kaip atskira švietimo sistemos struktūros dalis)

 

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. ISAK-627

http://www.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis.htm

(nurodomi reikalavimai ikimokyklinio ugdymo programai)

 

Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-918

http://www.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis.htm

(pateikiamos rekomenduojamos priėmimo į ikimokyklines grupes taisyklės, duomenų bazės apie švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ugdymą, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes, kūrimas ir tvarkymas)

 

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-842

http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/04-06-04-ISAK-842.htm

(reglamentuotas švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančioms šeimoms teikimas)

 

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-2249

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=266043&p_query=&p_tr2=

(reglamentuota auklėtojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ugdymo programą, profesinė veikla)

 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1557

http://www.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis.htm

(pateikiamas rekomenduojamas instrumentas ikimokyklinės įstaigos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui)

 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

2004 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270543&p_query=&p_tr2=

(įteisinta galimybė socialinės rizikos šeimoms vietoj piniginės išmokos vaikams apmokėti vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose)