PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS NAUJAMIESČIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BITUTĖ“

           Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.

        Nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Išskyrus atvejus, kai  vaikui reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

       Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą,patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Minimali programos trukmė - 640 valandų. Lopšelis-darželis ir tėvai (globėjai)  aptaria ir pasirašo mokymo sutartį. Tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų lopšelio-darželio lankymą. Programos įgyvendinimolaikotarpiu organizuojamos vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atostogos pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų) poreikius.

        Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba penkias dienas per savaitę. Darbo laikas  - 7.00 -17.30 val. (10.30 val.).

Su grupės vaikais dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja, meninio ugdymo pedagogė, anglų kalbos mokytoja, auklėtojos padėjėja. Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba.

         Atliekamas vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas. Pasiekimai fiksuojami pasiekimų apraše. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų susirinkimų metu. 

        Grupės aplinka nuolat turtinama, atitinka standartus, sudarytos sąlygos poilsiui. Vaikams sudaromos sąlygos maitintis 3 kartus. Tėvų pageidavimu (prašymu), maitinimas gali būti organizuojamas 1, 2 arba 3 kartus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, gali būti skiriamas nemokamas maitinimas.