Panevėžio r. Naujamiesčio lopšelis-darželis „Bitutė“ yra Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, turinti juridinio asmens teises, įsteigta 1963 metais.

Įstaigoje sukomplektuotos 4 grupės: ankstyvojo amžiaus ugdymo(si) grupė, dvi ikimokyklinio amžiaus grupės ir priešmokyklinio ugdymo(si) grupė. Mūsų įstaigą lanko 67 vaikų (2020 m.). Vaikų ugdymu rūpinasi 11 pedagogų. Dviems pedagogams suteikta priešmokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, trys turi vyresniojo mokytojo, penki  – mokytojo, meninio ugdymo mokytojo,  pagalbos mokiniui specialisto (logopedo) kvalifikacines kategorijas.  

Įstaiga dirba vadovaudamasi Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir  ugdymosi programa bei pagal Naujamiesčio  lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus 2007-08-24 įsakymu Nr. V-35 patvirtintą programą „Augu ir tvirtėju“ (atnaujinta 2018 m.). 

Įstaiga yra respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys. Meninio ugdymo pedagogas dirba pagal individualią programą su muzikai gabiais vaikais. Įstaigoje 5–6 metų vaikams yra sudaryta galimybė susipažindinti su anglų kalbos pradmenimis, organizuojant anglų k. užsiėmimus pagal „Fairyland“ programą. Integruojama psichologinio atsparumo ugdymo programa „Skrodimas per bangas“. Veikia du papildomojo ugdymo būreliai: sportinių šokių ir krepšinio.

Įstaiga atvira naujovėms. Taikomi nauji ugdymo metodai: multisensorinio, patyriminio ugdymo. Daug dėmesio skiria mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Nuo 2017 m. įstaiga sėkmingai įgyvendina Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumoprojektus: „Kūrybiškos edukacinės erdvės- tiltas į ugdymo(si) sėkmę“, „Šimtas vaiko kalbų“, „Laimingas mokytojas - sėkmingas vaikas - tobulėjanti visuomenė“. Įvairiose Europos šalyse įgyta patirtis diegiama įstaigoje, patirtimi dalijamasi su kolegomis  rajone ir respublikoje.

 

     VIZIJA

 

Moderni, atvira kaitai, teikianti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas, sėkmingai bendradarbiaujanti su tėvais (vaiko tėvų pareigų turėtojais) ir socialiniais partneriais įstaiga.

 

MISIJA

 

Užtikrinti visavertį, atitinkantį vaiko galias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, suderinant socialinius-edukacinius švietimo pokyčius ir vietos bendruomenės poreikius

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

1. Gerinti ugdymo(si) kokybę

1.1. Užtikrinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus ir uždavinius.

1.2. Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui visapusiškai lavintis pagal jo galias ir poreikius.

1.3. Plėtoti darbuotojų profesines kompetencijas.

2. Užtikrinti saugią, sveiką ir efektyviai ugdančią aplinką lopšelyje-darželyje

2.1. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas.

2.2. Užtikrinti saugią ir sveiką, higienos normos reikalavimus atitinkančią

ugdymo(si) aplinką.

2.3. Modeliuoti ugdymosi aplinkas iš vaiko perspektyvos, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę.

3. Formuoti lopšelio-darželio kultūrą

3.1. Formuoti patrauklios ir veiklios įstaigos įvaizdį. 

3.2. Stiprinti bendruomenės tradicijas.

3.3. Kurti gerus, žmoniškus santykius tarp darbuotojų, vaikų, tėvų.